go back to home page

New Portuguese and Dutch foreign publications:


NEW FOREIGN TRANSLATIONS:

 

Sometimes Foreign Translations happen without you knowing about them!

join us for the first installment of Name that Translation

email us if you can translate the page!


"Bos¸anma konusunda bir gazi olarak kendimi hem bedbaht, hem de s¸ansl� buluyorum. Bir zamanlar son derece korkutucu ve can yak�c� oldu. Dig�er zamanlar beklenmedik mutluluklar ve zevkler getirdi. Bas¸tan sona mücadelelerle doluydu."
Ellen Sue Stern, bos¸anan kad�nlar için 'Sil Bas¸tan' adl� bir kitap yazd�. Yazar�n yukar�daki sözlerinden de anlas¸ï¿½lacag� gibi kitap, evlilig�ini noktalayan kad�nlara 'meditasyon rehberi' nitelig�inde haz�rland�. Og�lak Yay�nlar�'ndan ç�kan kitapta, her günün sonunda bir 'Söz veriyorum' kös¸esi var.
Click here or on the picture to see the whole page!